§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Sociale Aktiviteter og Motions (SAM) foreningen.

Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at tilbyde og koordinere sociale aktiviteter og motion for udsatte borgere i Randers Kommune med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed.

Foreningens aktiviteter består i f.eks. billard, bordtennis, dart, styrke/motionstræning, svømning m.v. Der vil være trænere og instruktører til rådighed ved nogle af aktiviteterne. Foreningen vil også tilbyde sine medlemmer sociale aktiviteter som f.eks. filmaftener, fisketure eller lignende.

§ 3 Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingent indtægter og støtte fra offentlige og private fonde og puljer. Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse ved drift, arrangementer og aktiviteter.

§ 4. Medlemskab:

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Der er to former for medlemskaber i foreningen:

Individuelt medlemskab:

Der opkræves ikke kontingent for individuelt medlemskab. Er man bruger af en eller flere af foreningens aktiviteter, er man automatisk individuelt medlem.

Kollektivt medlemskab:

Kollektivt medlemskab kan opnås af andre foreninger og institutioner ved betaling af den af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Kollektive medlemmer er institutioner der arbejder med foreningens målgruppe af udsatte borgere.

§ 5 Kontingent:

Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af foreningens bestyrelse.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i første kvartal.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Bestyrelsens beretning.
5) Fremlæggelse af foreningens regnskab, samt godkendelse heraf.
6) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
7) Indkomne forslag.
8) Fastsættelse af kontingent for kollektive medlemmer.
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
10) Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert individuelt medlem har en stemme og hvert kollektivt medlem har en stemme.

Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af de kollektive medlemmer, som er til stede ved Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes i foreningen ved opslag eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst fire ugers varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest tre uger før generalforsamlingen finder sted.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være offentliggjort til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal enten vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling eller fremlægges på selve generalforsamlingen.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Generalforsamlingen har mulighed for at vælge 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen, som ikke er medlem eller brugere af SAM Foreningen. Disse skal repræsentere erhvervslivet i Randers og deltager med fuld stemmeret i bestyrelsesarbejdet. De 2 eksterne medlemmer udpeges for 2 år af gangen. Eksterne medlemmer af bestyrelsen kan ikke beklæde formands, næstformands og kassererposten. En plads i bestyrelsen som eksternt bestyrelsesmedlem forudsætter betaling til SAM Foreningen svarende til kollektivt medlemskab. Eksterne medlemmer repræsenterer det pågældende firmaet de ejer/er ansat i. Indvælges et eksternt medlem, skal vedkommende stille med en suppleant fra samme firma.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 50 % af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved opslag eller skriftligt til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges indkaldelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af mindst 5 personer og vælges blandt de i § 4 nævnte medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes af 1 medarbejderrepræsentant og 1 brugerrepræsentant for hver af de kollektive medlemmer.

På generalforsamlingen vælger medlemmerne repræsentanterne i bestyrelsen.

Såfremt et medlem ikke møder til to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller aktivt giver udtryk for at udtræde af bestyrelsen, kan pågældende skiftes ud med en anden repræsentant valgt samme sted, som det medlem der træder ud af bestyrelsen. Dette kan ske uden der indkaldes til generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer for en periode af 2 år og 2 medlemmer for en periode af 1 år. Det tilstræbes at der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen.

Formand og næstformand/kasserer er ikke på valg samme år. Formanden er på valg i ulige år og næstformand/kasserer, er på valg i lige år.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Der skal vælges en formand, en næstformand og en kasserer. Hvis formanden er et individuelt medlem skal næstformanden være et kollektivt medlem eller omvendt.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved opslag eller ved brev til bestyrelsesmedlemmerne med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes på næst følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Kollektive repræsentanter i bestyrelsen har kun én stemme hver.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Medlemmer af foreningen, som ikke er valgt til bestyrelsen, har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§ 11. Budget, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 12. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

§ 13. Hæftelse:

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 14. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 75 % af de afgivne stemmer.

§ 15 Eksklusion:

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

§ 16 Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 75 % af de fremmødte medlemmer.

Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige eller humanitære formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. juni 2010.