§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Sociale Aktiviteter og Motion (SAM) foreningen.

Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at tilbyde og koordinere sociale aktiviteter og motion for udsatte borgere i Randers Kommune med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed.

§ 3 Foreningens drift:

Stk. 1. Foreningens drift finansieres med støtte fra offentlige og private aktører, samt ved kontingent indtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at søge midler til driften. Bestyrelsen har ret til at uddelegere opgaven til personer uden for bestyrelsen.

§ 4. Medlemskab:

Stk.1. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk.2. Der findes 3 former for medlemskab i SAM Foreningen:
Individuelt medlemskab:

  1. Individuelt medlemskab:
   Der opkræves ikke kontingent for individuelt medlemskab. Man bliver automatisk medlem ved at benytte foreningens aktiviteter og tilbud
  2. Støttemedlemskab – privat:
   Enhver kan blive støttemedlem af SAM Foreningen. Det koster 100 kr./årligt at blive privat støttemedlem
  3. Støttemedlemskab – erhverv:
   Erhvervsdrivende kan blive støttemedlem af foreningen. Det koster fra 200 kr./årligt i kontingent. Kontingent fastsættes efter aftale med bestyrelsen i foreningen.

§ 5 Generalforsamlingen:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i årets 2. kvartal. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag på Facebook og hjemmeside, via mail eller ved særskilt brev

Stk. 3. Generalforsamlingen skal mindst have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af foreningens regnskab, samt godkendelse af dette
6. Fremlæggelse af foreningens kommende budget til orientering
7. Indkomne forslag
  7.a Vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
9. Valg af revisor og revisor-suppleant eller revisionsselskab
10. Eventuelt

Stk.4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen

Stk. 5. Alle de i §4 nævnte medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne specifikt fastsætter andre regler

Stk. 7. Kandidater til bestyrelsen opstilles sideordnet. Valget foregår ved simpelt flertal. Kanditater kan opstille på dagen for generalforsamlingen.

Stk. 8. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest tre uger inden generalforsamlingen finder sted

Stk. 9. Foreningens regnskab skal enten vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling eller uddeles i print på generalforsamlingen inden fremlæggelsen

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er givet til formanden. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer, heraf 6 fuldgyldige medlemmer og 3 suppleanter. Bestyrelsen konstituere sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituere ligeledes sig selv, med fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal vælges en formand, en næstformand og en kasserer. Alle tre skal være fyldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælgers for to år ad gangen, forskudt af hinanden. Genvalg kan finde sted uden begrænsninger. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og vil til hver en tid skulle varetage foreningens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsens sammensætning offentliggøres på foreningens hjemmeside, samt på Facebook.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt. Der tages referat af alle møder. Referatet skal godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde. Alle beslutninger skal føres til referat.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregistrering vedr.  støttemedlemmer. Individuelle medlemmer registreres ikke.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller revisionsselskab.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra formanden, næstformanden og kassereren.

Stk. 2. For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen.

Stk.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligter, der påhviler foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 af stemmerne.

Stk. 2. Ordlyden af foreslåede vedtægtsændringer kan revideres på generalforsamlingen under forudsætning af, at forslagets formål ikke ændres væsentligt.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Eksklusion:

Stk. 1. Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen ved dets handlinger. Eksklusion skal besluttes med 2/3 af stemmerne. Eksklusionen kan være tidsbegrænset. Eksklusion skal efterfølgende meddeles skriftligt, samt føres til referat.

Stk. 2. Det medlem, der ønskes ekskluderet, har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen inden afstemning foregår.

§ 12. Opløsning:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud anvendes til humanitære eller almennyttige formål. Generalforsamlingen bestemmer, hvilket formål inden for dette område, midlerne skal doneres til.

Disse vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlingen d. 16 /6 2023 og skal underskrives af dirigent, samt den valgte bestyrelse.

Vedtægtsændringerne erstatter tidligere vedtægter af 18/6 2021.